Not known Details About תאונת רכב

בדיון שהתקיים בפניי העידו שני הנהגים שהיו מעורבים בתאונה ונהג אגד נוסף שהיה באוטובוס זעיר שנסע מאחורי הרכבים שהיו מעורבים בתאונה.

העדה מסרה כי הנתבע לא נסע במהירות אולם המכה היתה חזקה והיא עפה קדימה ואחותה עפה קדימה וקבלה טראומה ומאז אחותה לא מסכימה לעלות על הרכב, כך בלשונה.

מכלול עדויות אלו מביא אותי למסקנה שיש להטיל את אחריות לקרות התאונה גם על נהג הרכב הפרטי. לעניין האחריות שיש להטיל על נהג האוטובוס אני קובעת כדלקמן: אין מחלוקת כי נהג האוטובוס סטה בשלב מסוים מהנתיב האמצעי לנתיב הימני במטרה להמשיך ולסטות ימינה לכיוון מפרץ החניה.

תאונת דרכים: נטען כי בעת היה רכב במצב חניה, פגע בו רכבם של הנתבעים מאחור

לתובע, כך טוען בא כוחו כושר השתכרות ניכר כגנן, ויש להעריך כושר השתכרות

מכל הטעמים כשלעצמם ובמצטבר, פוליסת הסחר לא מכסה את התאונה.

התביעה שלפני עניינה תשלום נזק בגין ההשתתפות העצמית, ונזק בגין ההשתתפות העצמית לירידת ערך, בנוסף עתר התובע לפצותו בגין טרחה, עגמת נפש והוצאות משפט.

כמו כן מבקש ב"כ הנתבעת, כי הפרשי האגרה בין בית משפט השלום למחוזי, יחולו על התובע, לאור היות התביעה בסמכות בית משפט שלום.

לדבריה הנהג בקש ממנה למסור פרטים של רכבו האישי הואיל והנהג נהג ברכבו של אביו ולא רצה שאביו ידע. העדה סרבה ובקשה את פרטי הרכב נשוא התאונה. click here העדה מסרה כי בתה בכתה והיא אמרה לנתבע שהיה לדבריה לחוץ מאוד, שהיא תגיע לביתה ותראה מה קורה, כך בלשונה. העדה מסרה כי היה ביחד עם הנתבע בחור נוסף. כמו כן מסרה כי גם בעלה בתחילה לא ראה שנגרם נזק לרכב אולם בעת שפתח את מכסה תא המטען הבחין בנזק.

Cellular Rendering 80% of adult Internet people now Have got a smartphone. You'll want to surely be optimizing your web site to render on the preferred cell units.

"נתוני היסוד העיקריים, אשר לאור טיבם יש לגבש את אמצעי הזהירות הדרושים בכל מערכת עובדתית קונקרטית, המתייחסת לנסיעה אחורה, הם בעיקרם: הזמן ומקום האירוע, סוג הרכב ושאלת שדה הראייה.

"חשדתי בקיום פנצ'ר עוד כשנכנסתי. אחרי זה אמרתי שארוקן את המים ואז אראה אם יש פנצ'ר".

תאונת דרכים בזמן עבודות בכביש, הנתיב השמאלי הוצר על ידי מעקה הפרדה

Use your search phrases in the headings and ensure the main degree () contains your most crucial key phrases. In no way replicate your title tag articles inside your header tag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *